ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΔΑ : 6ΒΨΒ7ΛΞ-7ΤΜ

 

 

                                                                                  (ΑΔΑ:Ψ9ΥΩ7ΛΞ-Ι6Π της υπ.αριθ.1020/21 ΣΟΧ_COVID-19)                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ρόδος,  4 Φεβρουαρίου 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                           Αριθ.πρωτ.:ττ 1020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Πλ. Ελευθερίας 1                     

                    Ρόδος ΤΚ 85131                                                        

Τηλέφωνο : 2241360520-519-661

E-mail       : di.dioikdod@pnai.gov.gr       

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ.αριθ.1020/21 ΣΟΧ_COVID-19

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προσλάβει κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατ' ανώτατο όριο, για κάλυψη παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των ΠΕ Δωδεκανήσου.

Η ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται.

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό, σύμφωνα με την παρούσα, ανέρχεται συνολικά στα δέκα άτομα  (10) άτομα όπως ο ακόλουθος πίνακας κατανομής ανά αριθμό ατόμων, κλάδο/ειδικότητα και υπηρεσία.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΔΡΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

4

4 ΜΗΝΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

3

4 ΜΗΝΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

1

4 ΜΗΝΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ

ΚΩΣ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

2

4 ΜΗΝΕΣ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει :

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του νομοθετικού διατάγματος (ν.δ.) 3832/1958 (ΦΕΚ 128 Α΄) δικαιούνται να είναι υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται προσαγωγή πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο η ιδιότητά τους ως Έλληνες ως προς το γένος και τη συνείδηση.

2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.

3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, να μην ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 σύμφωνα με την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 Α’) σε συνδυασμό με την ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-3-2020 (ΦΕΚ 928 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών καθώς και να μην ανήκουν στις ομάδες που δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α’) σε συνδυασμό την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6- 87Χ) εγκύκλιο Υπουργού Εσωτερικών.

4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας)

5. Κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων να κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τη θέση με κωδικό 100 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  του Δήμου Ρόδου (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012).

Για τη θέση με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  του Δήμου Καλυμνίων (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012).

Για τη θέση με κωδικό 102 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  του Δήμου Καρπάθου (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012).

Για τη θέση με κωδικό 103 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  του Δήμου Κω (άρθρο ένατο, παρ.28 του ν. 4057/2012).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

100,101,102,103

Ως αποκτηθείσα εμπειρία για όλους τους κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ή με σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Οι υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν με επτά (7) μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα εμπειρίας για ανάγκες πανδημίας και για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε [5] ημέρες, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή από 05/02/2021 έως και  09/02/2021 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συν/νη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) : tm.prosdod@pnai.gov.gr

Αιτήσεις που αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα : 2241360519-520-523 και  2241360661

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους.

2.Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

3.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής ή Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής/ ή  Υγειονολόγο.

4.Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας).

5.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα.

6.Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας : Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν.

7.Το κριτήριο εντοπιότητας συνδέεται με την ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου και αποδεικνύεται με την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας [σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’).

Το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (https://www.pnai.gov.gr/) και στο Διαύγεια με ΑΔΑ :Ψ9ΥΩ7ΛΞ-Ι6Π

 

                                                                                      

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

 

α) Έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης

β) Ειδικό Παράρτημα

ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ψ9ΥΩ7ΛΞ-Ι6Π ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ COVID 12

τελικο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ COVID 19

image_print