Ανακοίνωση Π.Σ. 4435/14 περί δημοσιοποίησης Φακέλου του έργου: «Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 10632/704/28-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΚΟΡ1Ι-Τ9Π)  Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κέντρο Διαλογής και Συσκευασίας Ανακυκλώσιμων Υλικών (για ‘‘χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό’’ και ‘‘υφάσματα, κουρτίνες’’), στην περιοχή ΛΙΝΟΠΟΤΗ στην ΚΜ 511Δ    Γαιών Πυλίου Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, για λογαριασμό της ‘‘ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Ο.Ε.’’».