ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Ερμούπολη : 2303-2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                         Α.Π. :  1038

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ.  Δ/νση :  Π.Βαρδάκα & Σ.Καράγιωργα

Ταχ. Κώδικας : 84100 – Σύρος

Πληροφορίες:   Δούβας Θ.

Τηλ.:                  22810-98831

Fax:                   22810-98809

e-maila.douvas@5116.syzefxis.gov.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19150/1903-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Τμήματος Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου , η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας καλείται για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης και να γνωμοδοτήσει αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου  για την  (Μ.Π.Ε) Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :                « Λειτουργία Υφιστάμενης Ξενοδοχειακής Μονάδας « NAXOS HOLIDAYS» Κλασσικού τύπου τριών αστέρων συνολικής δυναμικότητας 117 κλίνες από την εταιρεία « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ Α.Ε » σε γήπεδο έκτασης 5.497,02 τ.μ στην περιοχή «ΚΟΤΤΗ» Χώρα Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Ν. Νάξου Νομού Κυκλάδων »,σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή της αρμοδιότητας : «Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων»  .

 H Ξενοδοχειακή Μονάδα « NAXOS HOLIDAYS »  βρίσκεται εντός ιδιόκτητου οικόπεδου, συνολικού εμβαδού 5.460,95 m2, σε περιοχή εκτός σχεδίου, στην περιοχή «Κόττη» της Χώρας Νάξου, στη Νήσο Νάξο.

Το έργο  κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία υποκατηγορία Α2 , Α/Α  02 , Ομάδα 6η , – Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής.

Επομένως, λόγω της κατηγοριοποίησης του έργου στην υποκατηγορία Α2, η κατάλληλη υπηρεσία για έγκριση της παρούσας μελέτης  και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου , Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του σχετικού φακέλου να επικοινωνήσει με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής , ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00 (Ταχ. Δ/νση : Σ. Καράγιωργα    & Π. Βαρδάκα – Τ.Κ. 84 100 – ΣΥΡΟΣ), τηλέφωνο επικοινωνίας 22810-98831, καθώς και να διατυπώσει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια, κάνοντας χρήση του εντύπου υπό στοιχεία Δ11 που βρίσκεται αναρτημένο στην παρακάτω  διεύθυνση :  http://goo.gl/BPyv6C

Οι εν λόγω απόψεις δύνανται να κατατίθενται  στην ανωτέρω αναφερόμενη επιτροπή ή στον δήμο που ανήκει το έργο. Η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η ημερομηνία εκπλήρωσης των συνθηκών δημοσιοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014), δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο. Η Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης)γίνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα πέντε  εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 5  της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014) δημοσιεύεται σε ημερήσια Περιφερειακή Εφημερίδα Νομού Κυκλάδων ,την  «Κυκλαδική» και αναρτάται : α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κης  (Σ.Καράγιωργα 22 – Ερμούπολη και β) στην τηρούμενη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιστοσελίδα https://www.pnai.gov.gr / Επιτροπές /Οικονομική Επιτροπή  . 

                                                 

                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                           Αντιπεριφερειάρχης                                                                                                                                                                          

  

                                                                                    

 

                                                                                                                                                   Ζαννετίδης Φιλήμωνας