ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 Ερμούπολη : 0605-2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                                                                                   Α.Π. :  1548

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ.  Δ/νση :  Π.Βαρδάκα & Σ.Καράγιωργα

Ταχ. Κώδικας : 84100 – Σύρος

Πληροφορίες:   Δούβας Θ.

Τηλ.:                  22810-98831

Fax:                   22810-98809

e-maila.douvas@5116.syzefxis.gov.gr

 

 

 

 

                                                                                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29499/0505-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Τμήματος Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου , η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας καλείται για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης και να γνωμοδοτήσει αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου  για την  (Μ.Π.Ε) Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά :                 «Δημιουργία υδατοδρομίου λιμένα Τήνου » ,σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή της αρμοδιότητας : «Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων».  Το υδατοδρόμιο θα περιλαμβάνει χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις πολύ μικρού μεγέθους. Επιπλέον θα χρησιμοποιούνται θαλάσσιοι διάδρομοι για την προς – αποθαλάσσωση των υδροπλάνων. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις προτείνεται να χωροθετηθούν σε παραχωρημένη έκταση στον προβλήτα του Βίντσι, εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Τήνου. Εντός της παραχωρηθείσας επιφάνειας θα εγκατασταθεί προκατασκευασμένος, μετακινούμενος οικίσκος, για την εξυπηρέτηση των επιβατών των υδροπλάνων και του πτητικού έργου γενικότερα. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία « Υδατοδρόμιο Τήνου ΙΚΕ – Διαχείριση Υδατοδρομίων» .

Το μελετούμενο υδατοδρόμιο ανήκει στα έργα των εναέριων μεταφορών της 1ης Ομάδας (Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών) της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012). Εμπίπτει στον α/α 25 – Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες, όλα τα έργα του οποίου κατατάσσονται στην Πρώτη (Α) Κατηγορία / Υποκατηγορία Α2. Επομένως, η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάσσεται στο πλαίσιο του σταδίου της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου, υποβάλλεται στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του σχετικού φακέλου να επικοινωνήσει με την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής , ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00 (Ταχ. Δ/νση : Σ. Καράγιωργα    & Π. Βαρδάκα – Τ.Κ. 84 100 – ΣΥΡΟΣ), τηλέφωνο επικοινωνίας 22810-98831, καθώς και να διατυπώσει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια, κάνοντας χρήση του εντύπου υπό στοιχεία Δ11 που βρίσκεται αναρτημένο στην παρακάτω  διεύθυνση :  http://goo.gl/BPyv6C

Οι εν λόγω απόψεις δύνανται να κατατίθενται  στην ανωτέρω αναφερόμενη επιτροπή ή στον δήμο που ανήκει το έργο. Η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η ημερομηνία εκπλήρωσης των συνθηκών δημοσιοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014), δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο. Η Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης)γίνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα πέντε  εργάσιμων ημερών από την  δημοσιοποίηση της ΜΠΕ στον έντυπο τύπο. Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 5  της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014) δημοσιεύεται στην ημερήσια Περιφερειακή Εφημερίδα Νομού Κυκλάδων «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» και αναρτάται : α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κης  (Σ.Καράγιωργα 22 – Ερμούπολη και β) στην τηρούμενη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιστοσελίδα https://www.pnai.gov.gr / Επιτροπές /Οικονομική Επιτροπή  .              

                                                 

                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                                                                            Αντιπεριφερειάρχης                                                                                                                                                                                 

  

                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                            Ζαννετίδης Φιλήμωνας

image_print