Ανακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής 4076/15 περί δημοσιοποίησης με διαβούλευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας που αφορά στην Τροποποίηση Απόφασης Γ.Γ. Π.Ν.Α. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων εγκαταστάσεων στη θέση ‘‘Φαραδονήσια’’ Νήσου Λέρου, Νομού Δωδ/σου, με φορέα λειτουργίας ‘‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.’’.