Η Διοικούσα Επιτροπή του Καθιδρύματος Σταματίου Κ. Πρωϊου που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου και εκπροσωπείται νόμιμα, ανακοινώνει ότι διατίθεται προς ενοικίαση κατάστημα 22 τ.μ. επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (Ερμού) στην Ερμούπολη Σύρου.

Η διαδικασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπό τους κατωτέρω όρους :

·  Το Καθίδρυμα θα δέχεται γραπτές προσφορές από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην Γραμματεία (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Γραφείο Προέδρου Καθιδρύματος, Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη – 84100 Σύρος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα έως , ή μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και με ταχυμεταφορές προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής τους. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν, κατ' ελάχιστον, τα εξής στοιχεία : επωνυμία και διεύθυνση προσφέροντα, ΑΦΜ, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, υποβληθέντα δικαιολογητικά (π.χ. εγγύηση), ημερομηνία προσφοράς, τηλέφωνο επικοινωνίας.

·  Η μισθωτική αξία (τίμημα βάσης) ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για δύο (2) μισθωτικά έτη και θα αναπροσαρμόζεται, προσαυξανόμενο σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των αμέσως προηγούμενων 12 μηνών, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη.

·  Μετά την παρέλευση 20ημέρου από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης η Διοικούσα Επιτροπή θα αναδείξει ως μισθωτή τον προσφέροντα το υψηλότερο μίσθωμα και με τους πλέον συμφέροντες λοιπούς όρους εκμίσθωσης για το Καθίδρυμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης οι οποίοι θα διέπουν τη σύμβαση μίσθωσης που θα συνταχθεί, μετά την έγκριση από την αρμόδια Αρχή, παρέχονται στα γραφεία του Καθιδρύματος (τηλ. 2281361500) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την επίσκεψη του ακινήτου δύναται να υπάρξει συνεννόηση με την Γραμματεία προκειμένου οι υποψήφιοι ενοικιαστές να έχουν πληρέστερη ενημέρωση για το ακίνητο. 

 

Όλη η ανακοίνωση.