ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ερμούπολη : 17-1-2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                 Αριθ.πρωτ   : 4382/498

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

             Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.
 2. Το με αρ. πρωτ. 856/Φ.14.392/01-10–2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, με θέμα : «Θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης για την δραστηριότητα αποθήκευσης υγρών καυσίμων της «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Ρόδου – Καλλιθέας Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου, Α.Φ.Μ. 094024255, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ».  

 

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στην νήσο ΡΟΔΟ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

 ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. (RAPIS S.A.) – ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

  ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 4ο χλμ. ΡΟΔΟΥ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,

  Τ.Κ. 85 100 ΡΟΔΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

ΑΣΠΡΟΜΜΑΤΗΣ ΦΛΟΥΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :2241062787, 6945797968

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: rpi@otenet.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΠΟΥΛΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 2241062787, 6957830343

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: Periklis.Angelopoulos@ec1.bp.com

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εγκατάσταση της RAPI A.E. στη Ρόδο βρίσκεται στο 4ο χλμ. της επαρχιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας, σε γήπεδο επιφάνειας 17142,66 m2, και δραστηριοποιείται στην αποθήκευση διακίνηση υγρών καυσίμων.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

• Εννέα (9) δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων ονομαστικής χωρητικότητας

  7047 m3

• Πέντε (5) επιφανειακοί αγωγοί 6” παραλαβής

• Αντλιοστάσιο κύριων προϊόντων με επτά (7) αντλίες και αντλίες προσθέτων

• Σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων

 • Μονάδα ανάκτησης ατμών (VRU)

 • Αποθήκη

• Συνεργείο

• Γραφεία

Στην εγκατάσταση αποθηκεύονται και διακινούνται τα παρακάτω πετρελαιοειδή:

• Βενζίνη Αμόλυβδη (UNL95, UNL97)

• Πετρέλαιο Θέρμανσης (HGO)

• Πετρέλαιο Κίνησης (ADO)

 • Πετρέλαιο Ναυτιλίας (MDO)

• Αεροπορικό Καύσιμο (JET A1)

Η εγκατάσταση απέχει 5.2 km από το κέντρο της πόλης της Ρόδου, 250 m από τη Λεωφόρο Καλλιθέας και 1600 m περίπου από την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου. Πλησίον της εγκατάστασης βρίσκονται οι παρακάτω επικίνδυνες βιομηχανικές δραστηριότητες.

 • βόρεια: Εγκαταστάσεις RODOGAZ με τις οποίες υπάρχει άμεση γειτνίαση. Πρόκειται για εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου µε συνολικά πέντε οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές

νότια: Εγκαταστάσεις ΕΚΟ/Στρατ. Νοσοκομείο/Ξενοδοχεία. Η εγκατάσταση της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με την οποία υπάρχει άμεση γειτνίαση, διαθέτει εννέα (9) συνολικά δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων (JET A-1, αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο ναυτιλίας κίνησης και θέρμανσης) και 2 μικρές των 75 m3 (που πλέον είναι εκτός λειτουργίας).

ανατολικά: Θάλασσα

• δυτικά: Αγροικίες

Λοιπές μονάδες γειτνιάζουσες με την εγκατάσταση είναι η εκτός λειτουργίας μονάδα της ΑΓΝΟΓΑΛ, το super market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και το κατάστημα MyWAY.

Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 13 της προαναφερθείσας ΚΥΑ

 

Όνομα Εγκατάστασης

Καταχωρισμένο όνομα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 

Εμπορική ονομασία

RAPI S.A.

Διεύθυνση Εγκατάστασης

Διεύθυνση

4ο χλμ. Ρόδου – Καλλιθέας

Περιοχή, Τ.Κ.

Τ.Κ. 851 00, Ρόδος 

E-mail

rpi@otenet.gr

Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας

Ασπρομμάτης Φλούριος

Πληροφορίες φακέλου Κοινοποίησης

Δραστηριότητα

Αποθήκευση πετρελαιοειδών προϊόντων

Πληροφορίες επικίνδυνων ουσιών

Κατηγορίες κινδύνου/ Κατονομαζόμενες ουσίες

Πετρελαιοειδή:

 • Βενζίνη αμόλυβδη (Unleaded 95)
 • Βενζίνη αμόλυβδη (Unleaded 97)
 • Πετρέλαιο κίνησης (Automotive Diesel Oil, ADO) 
 • Πετρέλαιο θέρμανσης (Heating Gas Oil, HGO) 
 • Αεροπορικό καύσιμο (Jet A1)
 • Καύσιμο Ναυτιλίας (Marine Gas Oil, MGO)

Επικίνδυνα χαρακτηριστικά/ Επικινδυνότητα

 • Υγρό & ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα
 • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
 • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
 • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
 • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
 • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
 • Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα
 • Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο
 • Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
 • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα
 • Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο
 • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης

Πως θα ειδοποιηθεί το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος

Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί καθώς και τα μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (π.χ. Πυροσβεστική, Αστυνομία) είναι οι βασικοί τρόποι ειδοποίησης του κοινού

Αντίδραση κοινού σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος

Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. 

Επιθεώρηση

Ημερομηνία πιο πρόσφατης επιθεώρησης

20/02/2019

Διαθέσιμες  πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση 

Π.Υ ΡΟΔΟΥ – ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

Λοιπές Πληροφορίες

Γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (τοποθεσία, διεύθυνση, Τ.Κ)

RODOGAZ A.E.

4ο χλμ. Ρόδου – Καλλιθέας

Τ.Κ. 851 00, Ρόδος

 

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑΙ , η θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης για την δραστηριότητα αποθήκευσης υγρών καυσίμων της «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» στο 4Ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Ρόδου – Καλλιθέας Νήσου Ρόδου, ΠΕ Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου, Α.Φ.Μ. 094024255, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ είναι κάτω του ορίου εγκαταστάσεων και δεν απαιτείται η σύνταξη ΣΑΤΑΜΕ από την ΠΝΑΙ

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, (Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Μαύρου 2, ΡΟΔΟΣ           Τ.Κ. 85100, τηλ: 22413-64726 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  https://www.pnai.gov.gr  στο θέμα Πολιτική Προστασία/Οδηγίες Προστασίας/Τεχνολογικά Ατυχήματα), καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr/Τεχνολογικά Ατυχήματα).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ».

                                                      

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

    ΦΙΛΗΜΩΝΑΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ