ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ –

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Με την υπ. αριθμόν πρωτ. 152/Φ.90.2/2/4 – 7 – 2017 (ΑΔΑ: 7ΝΠΝ7ΛΞ-65Υ) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. πρωτ. 1010/Φ.90.2/2/03 – 4 – 2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΣ7ΛΞ-ΠΛ1) Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου του Ν. 3054/2002 της «ΚΩΣΓΚΑΖ Α.Ε.» με έδρα την Κω και εγκαταστάσεις στην περιοχή «Σφακιά» Κεφάλου, Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου, Α.Φ.Μ.: 099269419, Δ.Ο.Υ. ΚΩ.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87Α΄/2010).

image_print