ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

 

ΘΕΜΑ: Χορήγησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας η υπ. Αρ. Πρωτ. 39/Φ.90.36/01-02-2022 Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002) με Α.Δ.Α. 6Δ8Φ7ΛΞ-ΤΝΦ στον φορέα κα. Ευαγγελλούλη Ειρήνη Χρυσοβαλάντου με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 120543154, Δ.Ο.Υ. ΚΩ

Έδρα: Περιοχή Καλαμιώτισσα, Δήμος Καλύμνου, Νήσος Κάλυμνος, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου Τ.Κ. 85200

Ε-mail: praxis92ao@gmail.com         

Τηλ.: 6958003082

 

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):  6Δ8Φ7ΛΞ-ΤΝΦ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Δ8Φ7ΛΞ-ΤΝΦ    

 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230/Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α΄/2010).

 

 

ΡΟΔΟΣ 23-05-2022

Με Εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσηςφή)

Γιαννάς Ιωάννης

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β