ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας  ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας  ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας  ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ

 

Πίνακας απορριπτέων ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Πίνακας απορριπτέων  ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Πίνακας απορριπτέων  ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

Πίνακας απορριπτέων  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ

 

——————————————————————————————————————————————————————————-

 

Ημερομηνία: 16/02/2015 
Θέμα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  Α.Ε.»

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της «Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.» που εδρεύει στη Ρόδο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»

ΡΟΔΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Φυτικής Παραγωγής)

8 μήνες

1

102

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»

ΡΟΔΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

 

8 μήνες

1

103

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»

ΡΟΔΟΣ

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

8 μήνες

3

104

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»

ΡΟΔΟΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

8 μήνες

1

 

 

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά αρχεία της  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  (υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2015)

 

 

image_print