ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 42307/12-10-2017 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ, διαβιβάστηκε στις 2-11-2017 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της υ.α. 51227/25-10-2016 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον αερολιμένα Σαντορίνης (ΑΔΑ: 7ΡΧΓ4653Π8-ΛΩΝ).

  • Ο φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της ανωτέρω κ.υ.α. αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Σαντορίνης..
  • Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 1η «Έργα Χερσαίων και εναέριων μεταφορών». Ειδικότερα ανήκει στα έργα εναέριων μεταφορών και στην περίπτωση α/α 24 – Αερολιμένες εμπορικής και επιβατικής κίνησης.
  • Φορέας του έργου είναι η Fraport Greece B και μελετητής η εταιρία ADENS ΑΕ.

            Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση του ανωτέρω  φακέλου να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στον κάτωθι σύνδεσμο:  όπου βρίσκεται αναρτημένος ο φάκελος της μελέτης σε ψηφιακή μορφή.

                                                                              

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                   

 

                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ