ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 42301/12-10-2017 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ, διαβιβάστηκε στις 2-11-2017 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της κ.υ.α. 32648/4-11-1994, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή έργων βελτίωσης και τη λειτουργία του αερολιμένα Ρόδου, όπως παρατάθηκαν με την κ.υ.α. 100425/17-1-2006 και ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν με την απόφαση Γενικής Διευθύντριας ΥΠΕΝ 23983/11-5-2016 (ΑΔΑ : 64614653Π8-ΨΒ1)

  • Ο φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της ανωτέρω κ.υ.α. αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Ρόδου.
  • Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 1η «Έργα Χερσαίων και εναέριων μεταφορών». Ειδικότερα ανήκει στα έργα εναέριων μεταφορών και στην περίπτωση α/α 24 – Αερολιμένες εμπορικής και επιβατικής κίνησης.
  • Φορέας του έργου είναι η Fraport Greece B και μελετητής η εταιρία ADENS ΑΕ.

            Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση του ανωτέρω  φακέλου να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στον κάτωθι σύνδεσμο:  https://drive.google.com/open?id=0B3j7fA-3qi6CVHU3azdDTVphWWs όπου βρίσκεται αναρτημένος ο φάκελος της μελέτης σε ψηφιακή μορφή.

                                                                              

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ