ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 42310/12-10-2017 έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ, διαβιβάστηκε στις 2-11-2017 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της κ.υ.α. 32650/4-11-1994, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή έργων βελτίωσης και τη λειτουργία του αερολιμένα Μυκόνου, όπως παρατάθηκαν με την κ.υ.α. 103324/18-4-2006 και ανανεώθηκαν με την απόφαση Γενικής Γραμματείας ΥΠΕΝ 175511/15-10-2014  (ΑΔΑ: Ω7Γ40-Θ9Μ).

  • Ο φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της ανωτέρω κ.υ.α. αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Μυκόνου.
  • Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 1η «Έργα Χερσαίων και εναέριων μεταφορών». Ειδικότερα ανήκει στα έργα εναέριων μεταφορών και στην περίπτωση α/α 24 – Αερολιμένες εμπορικής και επιβατικής κίνησης.
  • Φορέας του έργου είναι η Fraport Greece B και μελετητής η εταιρία ADENS ΑΕ.

         Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση του ανωτέρω  φακέλου να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στον κάτωθι σύνδεσμο:  https://drive.google.com/open?id=0B3j7fA-3qi6CQUxUTzhmYldsb0U όπου βρίσκεται αναρτημένος ο φάκελος της μελέτης σε ψηφιακή μορφή.

                                                                              

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ             

image_print