ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
1. "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 20.000,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016"
2. " ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016"/ckfinder/userfiles/files/15.pdf