Ανακοινώνουμε την πρόσληψη συνολικά εξήντα (60) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Ρόδου λόγω της θερινής περιόδου. (σχετικό αρχείο pdf)