ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑ  

Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων  (ΚΕΕΛΠΝΟ), αρμόδιος φορέας μεταξύ άλλων, για τον συντονισμό και παρακολούθηση, σε πανελλαδικό επίπεδο, των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, που πραγματοποιούνται από τις Περιφέρειες της χώρας, απέστειλε με το υπ’ αρ. 19815/12-11-2013 στους Περιφερειάρχες έγγραφο με τα βασικά βήματα υλοποίησης προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών από την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να έχει επιτυχία η υλοποίηση του προγράμματος.

Οι συναρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας,  συντόνισαν τις ενέργειές τους με τρόπο ώστε αυτές να βρίσκονται εντός ημερομηνιών που τέθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Οι  υπηρεσίες μας έχουν ήδη τις εγκρίσεις της Οικονομικής Επιτροπής , (υπ. αριθ. 1 πρακτικό συνεδρίασης ) της συνεδρίασης της 20ης ΦΕΒ 2014.

Έτσι προγραμματίσαμε στα μέσα  Μαρτίου να είμαστε έτοιμοι (ακολουθώντας τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ), να παρακολουθήσουμε (μέσω της ανάδοχης εταιρείας) την ημερήσια θερμοκρασία και να προβούμε στον έλεγχο των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών συνδυαστικά με τον βαθμό παρουσίας προνυμφών για τον καθορισμό του ακριβούς και ενδεικνυόμενου επιστημονικά,  χρόνου έναρξης των προνυμφοκτονιών, οι οποίες αποτελούν τον κύριο τρόπο καταπολέμησης των κουνουπιών.

Όσον αφορά στο ύψος του ποσού υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψη το κόστος των εγκεκριμένων σκευασμάτων, που θα χρησιμοποιηθούν, το κόστος των εργατικών, τις μετακινήσεις οχημάτων και εργατών, το γεγονός ότι οι εφαρμογές γίνονται και στα 15 νησιά της Δωδ/σου και την συχνότητα εφαρμογής (ανά 15 με 20 ημέρες), πάντα βάσει των οδηγιών και των προδιαγραφών του ΚΕΕΛΠΝΟ,  για την πρόληψη ασθενειών και την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ‘ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνολικά 61 Δήμους και Δημοτικές κοινότητες του Νομού Δωδεκανήσου και σε συνολικά 2.320.013 ελαιόδεντρα που βρίσκονται σε αυτές.

 Από αυτά τα 2.235.913 που ανήκουν στις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω και Καρπάθου προστατεύονται μέσω,  αναδόχου,  μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, που αναλαμβάνει τους ‘δολωματικούς ψεκασμούς’

 

Η υπηρεσία μας έχει ήδη τις εγκρίσεις της Οικονομικής Επιτροπής , (υπ. αριθ. 4 πρακτικό συνεδρίασης ) στην τελευταία συνεδρίαση της 20ης ΦΕΒ 2014,   για :

 

Α) Την έγκριση διενέργειας Εθνικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του ‘δολωματικού ψεκασμού’ δακοκτονίας εργολαβικά για τις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω και Καρπάθου με αριθμό προστατευομένων ελαιοδένδρων 1.694.093, 446.820 και 95.000 δένδρα αντίστοιχα,  ήτοι γενικό σύνολο προστατευομένων ελαιοδέδρων 2.235.913 και με προϋπολογισμό του όλου έργου σε 198.818 € (χωρίς το Φ.Π.Α. 9%).

   Β) Την Δέσμευση Δαπάνης ύψους 198.818 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) από τον προϋπολογισμό εξόδων του  ΚΑΕ  02.02.295.0879 του οικονομικού έτους 2014 για τις δαπάνες δακοκτονίας ,   με δέσμευση πόρων της Περιφέρειας

   Γ) Την έγκριση του ορισμού των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τις Επιτροπές α) παραλαβής, αποσφράγισης & αξιολόγησης των προσφορών, β) αξιολόγησης ενστάσεων του παραπάνω αναφερόμενου Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και γ) παραλαβής του παραπάνω έργου.

 

Η προμήθεια εγκεκριμένων σκευασμάτων εντομοκτόνων και ελκυστικών ουσιών για τον από εδάφους ‘δολωματικό ψεκασμό’ των ελαιόδεντρων, σύμφωνα με το αριθ. 663/9259/22-1-2014 θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Π.Α.Α.Τ. (ήδη έχει εξασφαλιστεί η έγκριση – ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).

 

          Στόχος και δέσμευση της Περιφέρειας προς του ελαιοπαραγωγούς των νησιών μας είναι η έναρξη της δακοκτονίας αμέσως μετά το τέλος της ανθοφορίας των ελαιοδέντρων και την καρποδέτηση που συντελείται τον μήνα Μάιο.

 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ‘ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.

 

Η εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας στις Κυκλάδες πραγματοποιείται στη Νάξο και την Αμοργό.

Γίνεται μετά από κατανομή που κάνει το Υπουργείο σε εργατοτεχνικό προσωπικό και αμέσως μετά από την Επιτροπή Δακοκτονίας ακολουθεί η διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ.

 Η προμήθεια των δακοκτόνων υλικών θα γίνει φέτος από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Π.Α.Α.Τ. και θα αποσταλούν στις περιοχές εφαρμογής.

Στο πρόγραμμα της Δακοκτονίας περιλαμβάνονται 10.157 στρ. με 152.351 δένδρα σε Αμοργό και Νάξο.

Στην Αμοργό εφαρμόζεται σε 1.091 στρ. με 16.370 δένδρα και στη Νάξο σε  9.066 στρ. με 135.981 δένδρα

Συστήνονται 6 συνεργεία στη Νάξο (Δαμαριώνα, Σαγκρίου, Φιλωτίου, Μελάνων, Ποταμιάς, Χαλκίου )  και 2 στην Αμοργό (Κατάπολα – Αρκεσίνη και Αιγιάλης).

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ο μικρός κλήρος, το δυσπρόσιτο και το ορεινό των περιοχών. 

Χαρακτηριστικά που δεν επιτρέπουν να ενδιαφερθούν “εργολάβοι” όπως γίνεται σε άλλες περιοχές.

Οι πίεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τις υπηρεσίες του υπουργείου,  μετά και την οκτασέλιδη επιστολή που απέστειλε ο Περιφερειάρχης στις αρχές Ιανουαρίου συνετέλεσαν στην έγκαιρη έναρξη του προγράμματος για το τρέχον έτος.

 

Τέλος η ελαιοκαλλιέργεια και τα προϊόντα της ελιάς συμπεριλαμβάνονται στις κορυφαίες προτεραιότητες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΕΠΑΑ) της προγραμματικής περιόδου 2014-20