Άμεσα πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή του  νέου βρεφονηπιακού σταθμού Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Ειδικότερα, η ΕΥΔ προέβη στην προέγκριση  του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, δημοτικής ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου», το οποίο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, με συνολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους 2.110.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, για την συμπλήρωση και βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδομών στα νησιά, με στόχο την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και  την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους.

Αφορά στην ανέγερση νέου διώροφου βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Καλλιπάτειρας, στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, που σχεδιάστηκε για την εξυπηρέτηση 24 βρεφών και 45 νηπίων, βάσει των πλέον σύγχρονων προδιαγραφών. Προβλέπεται επίσης  η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, για την άρτια λειτουργία της εγκατάστασης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020  και η  επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.110.000.

Σημειώνεται ότι ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στην Ιαλυσό πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και παραχωρήθηκε για τον σκοπό αυτό στον Δήμο Ρόδου.