ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gramm.ana@pnai.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση Τροποποίησης Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου.

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν Πρωτ.1088/18-07-2022 αίτηση του φορέα ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε. με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 094138130, Δ.Ο.Υ. ΚΩ

Θέση: Περιοχή «Γιαννοχώραφα» του Δήµου Καλυµνίων, Νήσου Καλύµνου, Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου

Ηλ. Ταχ.: loizos.ni@nisogas.gr

Τηλ.: 2243028658

για την τροποποίηση της υπ. Αρ. Πρωτ. 770/Φ.90.4/1/11-05-2012  Άδειας Εμφιάλωσης (ΑΔΑ: Β49Θ7ΛΞ-ΦΞΞ), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ. Αρ. Πρωτ. 1031/Φ.90.4/1/17-05-2016 Τροποποίηση (ΑΔΑ: ΩΥΔΕ7ΛΞ-Ο9Μ) και ανανεωθεί με την υπ. Αρ. Πρωτ. 5060-2019/Φ.90.4/1/07-09-2020 (ΑΔΑ: Ω05Α7ΛΞ-Ζ2Τ) με ισχύς μέχρι 11-05-2028,

στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002).

 

Παρέχεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).  

ΡΟΔΟΣ 18-07-2022

Με Εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

α/α
Νεαγκούε Δομνίκα

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β

image_print