ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           EΡΜΟΥΠΟΛΗ 21-01-2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                       Αρ. Πρωτ.: Οικ.: ΔΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Παπάγου 34                                                                       

          Ερμούπολη – Σύρος                                                                          

Ταχ. Κωδ : 84100                                                                                      

Τηλέφωνο : 22810-76775, 76919, 76921, 82366                                                          

e-mail: dkmk@cycl.pnai.gov.gr                                                       

 

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

      Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, ενημερώνει ότι από 24-01-2022  ως και 31-10-2022, θα ανανεώνονται και θα εκδίδονται τα δελτία μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία.

      Η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης νέων δελτίων για το νησί της Σύρου, θα γίνονται στην έδρα της Διεύθυνσης (Πλ. Παπάγου 34, Ερμούπολη και ώρες 9.00-12.00.

      Οι δικαιούχοι θα επικοινωνούν με την υπηρεσία στα τηλέφωνα : 22810-76775, 22810-76921, 22810-76919, και θα κλείνουν ραντεβού για την έκδοση ή ανανέωση της κάρτας τους.

      Για το νησί της Άνδρου, οι δικαιούχοι θα επικοινωνούν με το Τμ. Κοιν. Μέριμνας του Επαρχείου Άνδρου στο τηλέφωνο 22823-61233, για να κλείσουν ραντεβού, ώστε να τακτοποιήσουν το θέμα της κάρτας του

     Για τα υπόλοιπα νησιά οι δικαιούχοι θα  απευθύνονται στα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού Κυκλάδων .

     Επισυνάπτεται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την ανωτέρω διαδικασία .

 

                                                                                                                     Με Ε.Π.

                                                                                                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

                                                                                                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ

 

/ΑΙΤΗΣΗ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986 )

ΘΕΜΑ:  "Δελτίο μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2022"

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

 

Επώνυμο:     

                                                                     

 

 

Όνομα:                                                              

 

 

 

Δ/νση Κατοικίας:

Περιοχή:

 

 

 

Οδός, αριθμός:

Τ.Κ.:

Α.Δ.Τ.:

 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

 

 

         

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι διαμένω μόνιμα στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση και ότι δεν έχω παραλάβει Δελτίο Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

ΣΥΝ/ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ: 

 

Βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΑ-επίδομα αναπηρίας (Στη βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχου) ,ή Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα όπου θα αναγράφεται τα εξής :

  1. Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
  2. Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
  3. Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή
  4. Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή
  5. Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
  6. Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
  7. Εφ’όρου ζωής αναπηρία 67%

 

 

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής

 

Φωτοαντίγραφο τελευταίου  εκκαθαριστικού σημειώματος

 

 

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ή τρείς (3) ίδιες για τους δικαιούχους δελτίου συνοδού, από τις οποίες η μία θα επικολλάται στο δελτίο του συνοδού (σε περίπτωση έκδοσης)

 

Εξουσιοδότηση απαιτείται στην περίπτωση που δεν παρίσταται ο δικαιούχος

 

Ερμούπολη : ………. / ………./ 20….                                                                  Ο/Η  Αιτών/Αιτούσα

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                                                                                     Υπογραφή 

Υπέγραψε  ενώπιον μου                                                                                                                                                                                                            

 

 

image_print