Αύξηση του προϋπολογισμού του έργου της  κτιριακής αναβάθμισης  του Γυμνασίου- Λυκείου Μήλου

 

Το έργο, συνολικής δαπάνης 1,1 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που στόχο έχουν την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης που δίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της Πράξης  “Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μήλου”.

Η τροποποίηση συνίσταται στην αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, από 791.788,00 ευρώ σε 1.102.988,00 ευρώ, με σκοπό την προσθήκη υποέργου, με αντίστοιχη επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος για την αποπεράτωσή του, στις 31/12/2022.

Το έργο αφορά στη στατική ενίσχυση και εργασίες αναβάθμισης στο συγκρότημα οκτώ συνολικά κτιρίων που βρίσκεται στην περιοχή Πλάκα, όπου στεγάζονται το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Μήλου. Στόχος του είναι να ξεπεραστούν τα προβλήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας του σχολείου και να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητά του σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 931.884,06 ευρώ. Οι λοιπές δαπάνες που αφορούν εργασίες συντήρησης του σχολικού συγκροτήματος, θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Μήλου, καθώς είναι μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο “Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μήλου”, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.