Αύξηση προϋπολογισμού για την  ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου

Οι παρεμβάσεις, ύψους 0,87 εκατ. €, χρηματοδοτούνται από  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση του έργου της Ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας. 

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου», η οποία συνίσταται στην αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, μετά την προσθήκη δύο υποέργων, καθώς και στην παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης  της Πράξης. Τα δύο υποέργα αφορούν στην εκπόνηση μελέτης κλιματισμού – αερισμού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολικού συγκροτήματος και στην εγκατάσταση του συστήματος αυτού.

Με την τροποποίηση  αυξάνεται η επιλέξιμη και συνολική δημόσια δαπάνη από 755.710,75 € σε 876.580,66 €.  Ως  ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται η 31/12/2022.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.