Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής,  η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα διαθέσει πόρους ύψους 7.600.000 ευρώ, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο « Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων», για την υποβολή προτάσεων  προς ένταξη και χρηματοδότηση, από τον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η πρόσκληση απευθύνεται  στους δυνητικούς δικαιούχους:

·         Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

·         Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

·         Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

·         Υπουργείο Υγείας

·         2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου

·         Γ.Ν. Ρόδου «Α. Παπανδρέου» – Γ.Ν. Κω «Ιπποκράτειον» – Γ.Ν. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»

·         Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» – Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου

·         Κρατικό Θεραπευτήριο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου

·         Πανεπιστήμιο Αιγαίο

για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 7.600.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 02/01/2018 έως και τις 30/04/2018.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στα μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής, κτίρια δημόσιας χρήσης της Περιφέρειας, καθώς και δημόσια κτίρια που επιτελούν διοικητικές και άλλες λειτουργίες, όπως κτίρια διοίκησης, σχολεία, μουσεία, νοσοκομεία  κλπ, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κλπ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει προβλήματα ενεργειακής ανεπάρκειας και υπερκατανάλωσης συμβατικής ενέργειας. Το κτιριακό δυναμικό είναι σε μεγάλο ποσοστό, παλαιό και ενεργοβόρο. Για το λόγο αυτό, η αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι προτεινόμενες μέσα από την παρούσα πρόσκληση δράσεις, συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη του στόχου αυτού και , με την μείωση του ενεργειακού κόστους, έχουν άμεσα θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενεργειακή αυτονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 

image_print