Στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) του Νοτίου Αιγαίου,  κατευθύνεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, το σύνολο των πόρων, ύψους 7,34 εκ. €, της Πράξης  “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η  χρηματοδότηση του προσωπικού που θα προσληφθεί, μέχρι και τις 31 /12/2023. Η  δημόσια επιλέξιμη δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 7.344.519,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Πράξη αφορά στην απασχόληση του προσωπικού στις 8 ΤΟMΥ που προβλέπονται στο Νότιο Αιγαίο, από την ημερομηνία έναρξης αυτής (18/01/2020) και για διάρκεια λειτουργίας  36 μηνών (31/12/2023), με δυνατότητα παράτασης.

Ο αρχικός σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας προβλέπει για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  τη λειτουργία 8 ΤΟΜΥ, με φορέα λειτουργίας τη 2η ΥΠΕ, στα νησιά Ρόδο, Κω, Κάλυμνο, Νάξο και Σύρο (3 σε Ρόδο, 2 σε Κω και από ένα σε Κάλυμνο, Σύρο και Νάξο) και ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε 28.560 άτομα.

Ήδη λειτουργεί το ΤΟΜΥ της Κω, στελεχωμένο επί του παρόντος με 4 άτομα,  για τα οποία η δαπάνη, από 18/01/2020, καλύπτεται μέσω της εν λόγω Πράξης.

Κάθε ΤΟΜΥ θα στελεχωθεί με 11 άτομα προσωπικό, δηλαδή  αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν συνολικά μέσω της Πράξης, ανέρχεται σε 88.

Οι ΤΟΜΥ έχουν στόχο τη δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού με εξωστρεφή λειτουργία των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , την ολιστική ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την έμφαση στην πρόληψη των νόσων και στην αγωγή και προαγωγή της υγείας της κοινότητας.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:

“Σε μια πολυνησιακή Περιφέρεια όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, η Υγεία παραμένει η μεγαλύτερη πηγή αγωνίας για τους κατοίκους των νησιών μας και για μας, πρώτη προτεραιότητα.  Ο ρόλος  μας είναι υποστηρικτικός στο καθ' ύλιν αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, με το να βρίσκουμε λύσεις και πόρους χρηματοδότησης, για την κάλυψη των αναγκών και την ενίσχυση  των δομών υγείας των νησιών μας. Στην πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) του Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται η  απόφαση μας για ένταξη της σχετικής πράξης της 2ης ΥΠΕ, συνολικού προϋπολογισμού 7.344.519,00 eυρώ, στο Περιφερειακό μας Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020.                       
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι το σύνολο των πόρων οδηγείται στην πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού όπου εντοπίζονται και οι μεγαλύτερες ανάγκες”.

Η Πράξη “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, εντάσσεται  στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας 4 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”  του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”  ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

image_print