Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου και στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση και την ασφάλεια του οδικού δικτύου στα νησιά, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” το έργο “Βελτίωση ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Καλύμνου”, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων σε τμήματα μειωμένης οδικής ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου της νήσου Καλύμνου, συνολικού μήκους 2.780 m, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειάς τους.  Συγκεκριμένα, στα τμήματα Πόθια – Χώρα – Πάνορμος – Καμάρι, Εμπορειός – Σκάλια – Αργινώντα – Καστέλι και Πόθια – Βαθύ.

Ειδικότερα, θα εκτελεστούν εργασίες που αφορούν τη σήμανση  – ασφάλιση της οδού, όπως: διαγράμμιση οδοστρώματος, τοποθέτηση μονίμων ανακλαστήρων οδοστρώματος, τοποθέτηση νέων μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, συντήρηση και επισκευή υφισταμένων στηθαίων, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (ρυθμιστικές και επικίνδυνων θέσεων), τοποθέτηση καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας και την συμπλήρωση  – ανακατασκευή της υποδομής τους, όπως βελτίωση των υφισταμένων επικλήσεων οδού, αντικατάσταση της παλιάς ασφαλτικής στρώσης με νέα, μη ολισθηρή και επισκευή φθορών οδοστρωμάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 450.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 16/09/2019 και λήξης η 31/12/2020

Εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση βασικών υποδομών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

 

image_print