35 εκατ. ευρώ σε 3.705 επιχειρήσεις, από το πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Η κατά 100% επιτυχία των εγκύρων αιτήσεων των μικρών επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου, δικαιώνουν την πολιτική της Περιφερειακής Αρχής

—————————————————————————–

 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα») και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου (ΕΥΔ), της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ», για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου που πλήττονται από την πανδημία covid – 19, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 των 3.705 επιχειρήσεων, που κρίθηκαν από τον ΕΦΕΠΑΕ ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι οποίες θα ενισχυθούν με το συνολικό ποσό των 35.000.000 ευρώ.  

Το Πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» σχεδιάστηκε να διατεθεί σε 4 κατηγορίες δικαιούχων, ως εξής:

·      Δικαιούχοι κατηγορίας Α  (Δευτερογενής τομέας – Μεταποίηση – Χονδρικό εμπόριο), όπου θα διατεθεί το  9% του συνολικού προϋπολογισμού

·      Δικαιούχοι κατηγορίας Β (Τριτογενής τομέας – Τουρισμός – Υπηρεσίες), όπου θα διατεθεί το  34% του συνολικού προϋπολογισμού

·      Δικαιούχοι κατηγορίας Γ (Τριτογενής Τομέας – Λιανικό εμπόριο) όπου θα διατεθεί  43% του συνολικού προϋπολογισμού και

·      Δικαιούχοι κατηγορίας Δ (Τριτογενής τομέας – Εστίαση) όπου θα διατεθεί το 14% του συνολικού προϋπολογισμού

 

Το ποσό που διέθεσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι το υψηλότερο σε ποσοστό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει στη διάθεσή της, σε σχέση με τις υπόλοιπες 12 Περιφέρειες της χώρας.

Στο Πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ», με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, δημιουργήθηκε ειδική κατηγορία για τον κλάδο που διαχρονικά έχει δεχθεί τη μικρότερη στήριξη από ευρωπαϊκά προγράμματα, το λιανεμπόριο, κατηγορία στην οποία διατέθηκε το μεγαλύτερο ποσό των πόρων του Προγράμματος.

Επιπλέον, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, ενισχύθηκε το Πρόγραμμα σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ακόμα ειδική κατηγορία δικαιούχων που αφορά στον κλάδο της εστίασης.

Η όλη διαδικασία αξιολόγησης  διεκπεραιώθηκε κεντρικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, με την υποστήριξη της ΕΛΑΝΕΤ και εγκρίθηκε από την ΕΥΔ.

 

Με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, περνάνε αυτομάτως στο στάδιο της πληρωμής 3.705 επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο.

Ειδικότερα:

–       Στην κατηγορία Α  (Δευτερογενής τομέας – Μεταποίηση -Χονδρικό εμπόριο), υπεβλήθησαν 722 αιτήσεις. Εξ αυτών  χρηματοδοτούνται 379.

–       Στην κατηγορία Β (Τριτογενής τομέας – Τουρισμός – Υπηρεσίες) υπεβλήθησαν 6.410 αιτήσεις. Εξ αυτών  χρηματοδοτούνται 1.398.

–       Στην κατηγορία Γ (Τριτογενής Τομέας – Λιανικό εμπόριο) υπεβλήθησαν 1.835 αιτήσεις. Αποδεκτές κρίθηκαν 1381. Εξ αυτών χρηματοδοτούνται  1.381. Ποσοστό επιτυχίας 100,00%.

–       Στην κατηγορίας Δ (Τριτογενής τομέας – Εστίαση) υπεβλήθησαν 1.142 αιτήσεις. Εξ αυτών χρηματοδοτούνται 547.

Η διαδικασία των ενστάσεων δεν αναστέλλει το στάδιο των πληρωμών. Όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στη λίστα των εγκεκριμένων, δεν θα περιμένουν την εξέταση των ενστάσεων για να πληρωθούν, ενώ ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που τυχόν δικαιωθούν μέσα από την διαδικασία των ενστάσεων, θα πληρωθούν μέσα από αντίστοιχη αύξηση του σχετικού  προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει από σήμερα και ολοκληρώνεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

 

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στους ιστότοπους:

www.pepna.gr

www.elanet.gr

www.ependyseis.gr

www.pnai.gov.gr

image_print