Με την βελτίωση και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου να αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, με σκοπό την ασφάλεια των χρηστών του και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων, δρομολογείται μια ακόμη παρέμβαση μεγάλης κλίμακας, στο νησί της Κω.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω» συνολικού προϋπολογισμού 3.250.000 €.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (ΕΟΔ) νήσου Κω και περιλαμβάνει κατασκευή υποδομών για την επίτευξη άνετης και ασφαλούς κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες σε μεγάλο μέρος του ΕΟΔ και συγκεκριμένα:

1. Έξοδος πόλης Κω έως είσοδο Ζηπάρι: Οι εργασίες περιλαμβάνουν στον ηλεκτροφωτισμό τριών κενών τμημάτων και στην άρση προβλημάτων, όπως αντικατάσταση φωτοβολταϊκών στον κόμβο Πελεζίκι.

2. Έξοδος Ζηπάρι έως Σταυρού Πέραμα: Θα γίνει επέκταση του ηλεκτροφωτισμού και κάλυψη των δυο κενών τμημάτων. Επιπλέον περιλαμβάνει αντικατάσταση ιστών

στην περιοχή Λινοπότι.

3. Επαρχιακή οδός Καρδάμαινα: Θα κατασκευαστεί το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της οδού Αντιμάχεια – Καρδάμαινα, η οποία δεν φωτίζεται καθόλου.

4. Επαρχιακή οδός Μαστιχάρι: Θα κατασκευαστεί το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της οδού Μαστιχάρι, η οποία δεν φωτίζεται καθόλου.

5. Κως − Ακρωτήριο – Ψαλίδι: Οι εργασίες στο τμήμα Κως – Ψαλίδι περιλαμβάνουν

αποξήλωση όλων των ιστών, επανατοποθέτηση 48 φωτιστικών και επέκταση του

ηλεκτροφωτισμού κατά 1.500 μέτρα από το ξενοδοχείο “Dimitra” έως το ξενοδοχείο

“Michellagelo”.

6. Αεροδρόμιο – Φυτώριο: Θα κατασκευαστεί δίκτυο ηλεκτροφωτισμού 7

χιλιομέτρων.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η προθεσμία εκτέλεσής του είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 03/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  07/09/2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. στη διεύθυνση "Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85131, Ρόδος".

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν  ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση https://www.pnai.gov.gr/.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

 

image_print