Με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014- 2020, ύψους 3.000.000 €  ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, εισηγείται  στον Υφυπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη τη λήψη απόφασης για την έκδοση πρόσκλησης  υποβολής προτάσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Η δράση που προτείνεται αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις καθώς και στην ανάπτυξη της ποιοτικής επιχειρηματικότητας, στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.  Συγκεκριμένα, στόχο έχει:

  • την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία
  • την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης
  • τη στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Στο πλαίσιο της δράσης, προτείνεται η ενίσχυση ερευνητικών έργων διάρκειας έως τριών ετών, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης, ο οποίος θα κυμαίνεται από 50.000 έως 600.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης θα είναι επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα αναλάβει και την παρακολούθησή τους και η ένταξή τους θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 3.000.000€.

Οι δράσεις που θα επιλεγούν, θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.