Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου και στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση και την ασφάλεια του οδικού δικτύου στα νησιά, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” “Έργα βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης”, προϋπολογισμού 2.430.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεων σε τμήματα  του επαρχιακού οδικού δικτύου της Σύμης, (Σύμη – Πανορμίτης και Σύμη – Πέδι) και συνολικού μήκους 17,85 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες, καθρέφτες ) και οριζόντια (διαγραμμίσεις), στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας), βελτίωση – ανακατασκευή της υποδομής τους, όπως βελτίωση των υφισταμένων επικλήσεων οδού, αποκατάσταση της παλιάς ασφαλτικής στρώσης με νέα, μη ολισθηρή, κατασκευή έργων απορροής ομβρίων υδάτων, αντιστήριξη πρανών κλπ, με σκοπό την  βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας του επαρχιακού οδικού

Ο προϋπολογισμός του έργου και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 2.430.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 02/09/2019 και λήξης η 31/12/2021

Εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.