Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, το ποσό των 2.211.500 ευρώ θα διατεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» για την προμήθεια και αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων Σύρου, Ρόδου, Κω και Καλύμνου.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης των Πράξεων «Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου», προϋπολογισμού 706.000 ευρώ και «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου», προϋπολογισμού 1.505.500 ευρώ, στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δικαιούχος της πρώτης Πράξης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», το οποίο θα εξοπλιστεί με τράπεζα γενικής χειρουργικής, πλήρες λαπαροσκοπικό σύστημα, φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM, τομογραφία οπτικού νεύρου OCT και laser λιθοτριψίας HOLMIUM-YAG. Περιλαμβάνονται επίσης οι υποδομές ενσύρματης και ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, αναβάθμισης και ασφάλειας δικτύου και δεδομένων, καθώς και αποθήκευσης δεδομένων, υπολογιστικά συστήματα (λογισμικό) και λοιπόν εξοπλισμός, αναγκαίος για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, καθώς και εκπαίδευση – πιλοτική λειτουργία.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31/05/2018 και λήξης η 30/06/2019.

Δικαιούχοι της δεύτερης Πράξης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου, το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον» και το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο». Η προμήθεια αφορά μηχανήματα 24 διαφορετικών κατηγοριών, όπως μηχάνημα τεχνητού νεφρού για υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια, μηχάνημα συνεχών μεθόδων για υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας , πλήρες αναισθησιολογικό συγκρότημα, χειρουργικό οφθαλμολογικό laser για θεραπεία καταρράκτη, ψηφιακό φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM,  ψηφιακό φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM για αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, κρανιοτόμος, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών για παρακλίνια παρακολούθηση και διακομιδές, μηχάνημα οπτικών πεδίων, υπερηχοκαρδιογράφος, holter καρδιακού ρυθμού , ακοογράφος για μέτρηση ακοής, πλυντήριο ενδοσκοπίων, πλήρες λαπαροσκοπικό σύστημα, πλήρης εξεταστική μονάδα ΩΡΛ, κλίβανος ατμού ταχείας αποστείρωσης, κλίβανος τύπου κασέτας , κλίβανος πλάσματος θερμοευαίσθητων υλικών, υπερηχοτομογράφος μαιευτικής / γυναικολογίας, αντλία ογκομετρικής έγχυσης, καρδιοτοκογράφος, τυμπανογράφος, αναπνευστήρας μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού, φορητό ψηφιακό σπιρόμετρο.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31/03/2018 και λήξης η 31/12/2018.