22/5/2020ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 184/2020 10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22-04-2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου για το Β’ εξάμηνο 2019.

22/5/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 184/2020 10ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22-04-2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου για το Β’ εξάμηνο 2019.