Με σκοπό τον σχεδιασμό δράσεων οι οποίες θα συμβάλουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των καταστροφών που προκαλούνται από τις πλημμυρικά φαινόμενα στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για έργα πρόληψης και προστασίας, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.124.000 ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η πρόσκληση με τίτλο «Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – αντιπλημμυρικά έργα» απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους:

  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Επιλέξιμες δράσεις στην εν λόγω πρόταση είναι:

  • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  όπως έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση, έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών, έργα ανάσχεσης πλημμυρών, μικρά έργα οδοποιίας κατά μήκος των ρεμάτων  κ.α.
  • Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας

Δεν είναι επιλέξιμες οι δράσεις:

  • Έργα συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων
  • Έργα αποστράγγισης οδικών αξόνων και άλλων τεχνικών έργων
  • Παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν κάλυψη ρέματος
  • Αντιπλημμυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεμβάσεων ορεινής υδρονομίας σε δάση
  • Σημειακές παρεμβάσεις οι οποίες δεν τεκμηριώνεται ότι συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής

Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες δράσεις σχεδιάζονται σε στενή συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και είναι απολύτως ενταγμένες στον εθνικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση καταστροφών από πλημμύρες και πυρκαγιές.

Σε σχέση με τις πλημμύρες και σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό των Ζωνών δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα των Νήσων Αιγαίου, που αφορά και στην γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που θα υλοποιηθούν, θα επικεντρωθούν στις περιοχές των παραπάνω Ζωνών. Για την υλοποίηση ανάλογων δράσεων εκτός των Ζωνών αυτών, απαιτείται τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και αιτιολόγηση σχετικά με την ανάσχεση πλημμυρικών φαινομένων εντός της ζώνης.

Η συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,,ανέρχεται σε 2.124.000 ευρώ.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων, ορίζεται το ποσό των 150.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων από τις 14/08/2017 έως τις 30/11/2017.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.pepna.gr