1η Επικαιροποίηση της Απόφαση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το
Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»