Πρόσκληση ΜεταφορικήςΗ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητεί μεταφορέα, για τη μεταφορά φιαλών αζώτου μεταφοράς σπερμάτων για τις ανάγκες του Προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης,   1) από την έδρα της Υπηρεσίας στη Ρόδο προς την εταιρία πλήρωσης των φιαλών με υγρό άζωτο και  2) από την ανάδοχο εταιρία προς το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για ανεφοδιασμό τους με σπέρματα στην Αθήνα όποτε χρειάζεται και την επιστροφή τους στην έδρα της Υπηρεσίας, με ύψος προϋπολογισμού 3.800,00 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει  με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά συνολικά και για τις δύο μεταφορές. Με την προσφορά η τιμή προς μεταφορά δίνεται ανά φιάλη, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

Σας επισημαίνουμε ότι για να υπογράψουμε σύμβαση για ποσά άνω των 2.500,00 €  προ Φ.Π.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)         Ασφαλιστική Ενημερότητα με ισχύ για ένα μήνα τουλάχιστον

2)          Φορολογική Ενημερότητα με ισχύ για ένα μήνα τουλάχιστον (στην αιτιολογία να αναγράφει: εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτου)

3)          Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σε ισχύ ( σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε. των διαχειριστών και σε περίπτωση Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.)

4)         Πιστοποιητικό επιμελητηρίου

5)         Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ και τυχών μεταβολών.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά  και  να φέρει την σφραγίδα της επιχείρησης.

Οι προσφορές και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές στο γραφείο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδ/σου στην οδό Γ. Μαύρου 2 (Κτίριο Ζέφυρος) στην Ρόδο ή μέσω email : vetdodec@otenet.gr ,  και ώρες 08:00π.μ έως και 01:00μμ έως την Τετάρτη  14/02/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο παρακάτω τηλέφωνο: 2241364880 Υπεύθυνος κ. Δημήτριος Γαλατάς – κα. Αντωνία Ποτίδου.Πρόσκληση Μεταφορικής