Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ»
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής
Εκτιμώμενης αξίας ,00€ Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δώδεκα (12) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου (δεξαμενές, γεωτρήσεις και αντλιοστάσια),
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο (2) Σταθμών Μέτρησης Πίεσης (Σ.Μ.Π.) για την παρακολούθηση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου,
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε (5) Σταθμών Μέτρησης Ποιότητας και Πίεσης (Σ.Μ.Π.Π.) για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου,
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία χιλίων πεντακοσίων () Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.ΕΚ.) για την παρακολούθηση της κατανάλωσης στις υδατοπαροχές του εσωτερικού δικτύου,
  • Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) για τον εντοπισμό διαρροών,
  • Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό και λογισμικά,
  • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος και
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής και εγγυημένης λειτουργίας.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 253152 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη () του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)