Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση ένταξης, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των δράσεων του Κέντρου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών 

Με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, η χρηματοδότηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία γινόταν μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, συνεχίζεται και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠεΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 και συγκεκριμένα μέχρι 31.12.2025.

Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου», στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 296.000,00 €.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/07/2023 και λήξης η 30/06/2026 

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών. Το Συμβουλευτικό Κέντρο  αναπτύχθηκε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 ενώ παρατάθηκε η λειτουργία του στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του από το ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Ο αριθμός ωφελούμενων γυναικών του Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου, ανέρχεται σε 150.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων σε τοπικό επίπεδο και η λειτουργία του περιλαμβάνει και τη συνέχιση των δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής:

α) Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης για θέματα έμφυλης βίας,

β) Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης,

γ) Υπηρεσίες παραπομπής σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid), που αποτελεί δράση στο πλαίσιο της Πράξης “Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας”.

δ) Δράσεις προώθησης στην απασχόληση,

ε) Δράσεις δικτύωσης, και

στ) Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Ωφελούμενες αυτών των δράσεων υποστήριξης και αρωγής είναι οι ενήλικες γυναίκες που έχουν υποστεί / υφίστανται έμφυλη βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, προσφύγισσες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.) Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα, σε όποια περιοχή και αν ζει, θα μπορεί να αναζητήσει στήριξη στο Συμβουλευτικό Κέντρο. Τούτο κρίνεται απαραίτητο, καθώς διασφαλίζονται συνθήκες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, που είναι πολλές φορές δύσκολο να επιτευχθούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά αποτελούν καίριο παράγοντα για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων γυναικών.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου εντάσσεται στις 64 υποστηρικτικές δομές του πανελλαδικού Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ), που είναι:

α) Η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900,

β) 43 Συμβουλευτικά Κέντρα (συμπεριλαμβανομένου του ΣΚ Σύρου)

γ) 20 Ξενώνες Φιλοξενίας

Η λειτουργία του Κέντρου  χρηματοδοτείται από το ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη» και στη Δράση «Συνέχιση λειτουργίας δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας».