Διακήρυξη ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο” 2021-2027 (ΟΠΣ 6001426), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.  ,00 €. 

 

Διακήρυξη, Παράρτημα IV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σε Doc και σε Pdf , Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) , 

Διευκρίνηση για εγγυητική συμμετοχής