Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Νοτίου Αιγαίου

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, [Πλ. Τσιροπινά, Ερμούπολη 84100, [Αρμόδιοι υπάλληλοι: Μαρία Γιαννακοπούλου  (Προϊσταμένη της Δνσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Κυκλάδων – email: dpxs@1730.syzefxis.gov.gr- τηλ. 2281098801, Γεώργιος Κούρτης (Προϊστάμενος της Δνσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Δωδεκανήσου – email: di.perivalon@pnai.gov.gr – τηλ. 2241363110)]

ως Αρχή Σχεδιασμού του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει:

α) Ανακοινώνει ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω προγράμματος βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https: www.pnai.gov.gr/archives/21566

Η Αρχή Σχεδιασμού και το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β)  Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής, ήτοι μέχρι τις 27-11-2023