ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Με την υπ. αριθμόν πρωτ. 1559/Φ. – 10 – 2023 (ΑΔΑ: 6ΑΒΦ7ΛΞ-ΕΓ9) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄) στην «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «MEDIGAZ A.E.», με έδρα στην οδό Αυστραλίας 50, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Α.Φ.Μ.: 800748825, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ, κατόχου της υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/78244/1918/02-8-2023 (ΑΔΑ: 6Φ614653Π8-ΨΤ5) Άδειας Εμπορίας Υγραερίων κατηγορίας Γ΄, χωρίς εγκαταστάσεις αποθήκευσης στα Δωδεκάνησα.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87Α΄/2010).

Ρόδος, 5-10-2023

ΜΕ Ε.Π.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab