Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥT ΠΑΡΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας ,81 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το έργο αφορά:
• στην κατασκευή της Β’ φάσης (επέκταση) του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ) της Διαχειριστικής Ενότητας των Νήσων Πάρου – Αντιπάρου, που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος – Ανερατζιά» του Δήμου Πάρου, Νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων για την προσαρμογή της δυναμικότητας αυτού στα δεδομένα του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου και του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Πάρου.
• στην αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων (Ε.Ε.Σ.) με την προσθήκη συστήματος αντίστροφης όσμωσης αμέσως μετά το στάδιο της βιολογικής βαθμίδας για την επίτευξη των απαιτούμενη ορίων εκροής.
Επίσης, περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΣ για ένα (1) μήνα.
Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία των έργων για έξι (6) έτη. Η 6ετής κανονική λειτουργία αφορά στη λειτουργία τόσο των υφιστάμενων έργων, όσο και των νέων έργων και συγκεκριμένα αφορά στη:
• λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤ και της υφιστάμενης ΕΕΣ για έξι (6) μήνες, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την ολοκλήρωση της κατασκευής του κυττάρου Β1,
• λειτουργία του κυττάρου Β1 και της υφιστάμενης ΕΕΣ για τους επόμενους έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι και την ολοκλήρωση της κατασκευή του συνολικού έργου και της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΣ,
• λειτουργία του συνόλου του ΧΥΤ και της αναβαθμισμένης ΕΕΣ για επιπλέον πέντε (5) έτη.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 203696 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη () του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf)