Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Ε.Α) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
Εκτιμώμενης αξίας 10.021.903,30 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης ποσού 3.498.073,26 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% για τη λειτουργία της ΟΕΔΑ και 2.418.056,00 € για τις εργασίες επέκτασης
Συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με τα δικαιώματα προαίρεσης) 15.938.032,56 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%

Περιγραφή: Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει:
α) την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) δυναμικότητας 5.300 τν/έτος σύμμεικτων απορριμμάτων
β) την κατασκευή Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Μ.Ε.Β.Α.) συνολικής δυναμικότητας 856 τν/έτος
Η Εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες:

Η Μονάδα Επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ (Μ.Ε.Α.) θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
•Τμήμα Υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων
•Τμήμα Προεπεξεργασίας/ προδιαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων
•Τμήμα Μηχανικής Διαλογής
•Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας οργανικού κλάσματος σύμμεικτων – αερόβια κομποστοποίηση
•Τμήμα ωρίμανσης κομπόστ τύπου Α
•Τμήμα ραφιναρίας κομπόστ τύπου Α
•Τμήμα Επεξεργασίας Αέριων Ρύπων

Αντίστοιχα, η Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (Μ.Ε.Β.Α.) θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
•Τμήμα υποδοχής
•Τμήμα Προεπεξεργασίας
•Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας – αερόβια κομποστοποίηση
•Τμήμα ωρίμανσης κομπόστ
•Τμήμα ραφιναρίας κομπόστ
•Τμήμα επεξεργασίας Αέριων ρύπων

Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες.
Επιπλέον η σύμβαση περιλαμβάνει και την κανονική λειτουργία της ΜΕΑ-ΜΕΒΑ για 6 έτη καθώς,δικαίωμα προαίρεσης για λειτουργία του ΧΥΤ από την εντολή έναρξης από τον Κύριο του Έργου έως την λήξη της κανονικής λειτουργίας του τμήματος 2 καθώς και δικαίωμα προαίρεσης για τη κανονική λειτουργία του συνόλου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΑ-ΜΕΒΑ) και του ΧΥΤ για έξι (6) επιπλέον έτη κατ’ ανώτατο όριο από το πέρας των αρχικών έξι ετών κανονικής λειτουργίας των ΜΕΑ, ΜΕΒΑ και ΧΥΤ.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 203597 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf)