Οριστική Έκθεση Ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με απόθεση αδρανών υλικών σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της Αικ. Παναχραντου & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχή Αλμυρός της νήσου Ίου & Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).