Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 6. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π. οικ. 6783/27-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-Δ3Κ).
 7. Το τεχνικό δελτίο του έργου ICARIA.
 8. Την υπ’ αριθμ. 81/2023 (ΑΔΑ: 94Β27ΛΞ-ΖΡΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 9. Την υπ’ αριθμ. 3841/10-04-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τη  Συγκρότηση Επιτροπής πρόσληψης προσωπικού και αξιολόγησης των ενστάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου ICARIA (ΑΔΑ: 9ΙΕ07ΛΞ-ΩΚΔ).
 10. Την υπ’ αριθ. 159/10-04-2023 έγκριση διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΡΠΖΩ7ΛΞ-1ΧΟ)
 11. Την υπ’ αριθμ. 1772/2023 (ΑΔΑ: 9ΔΓΣ7ΛΞ-ΒΝΧ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ICARIA: Improving ClimAte Resilience of crItical Assets (Βελτίωση της κλιματικής ανθεκτικότητας κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων)», Πρόγραμμα HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03 – 101093806 – ICARIA, με διάρκεια 24 μήνες και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

201 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Π.Ε. Ρόδου (Ρόδος) ΠΕ Διοικητικού 24 μήνες

(με δυνατότητα παράτασης)

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

201 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ΠΕ Διοικητικού της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών εξειδίκευσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης

3. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένων, β) Υπολογιστικά φύλλα και γ) Υπηρεσίες διαδικτύου.

5. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην υλοποίηση και παρακολούθηση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε ΟΤΑ α` και β` βαθμού ή εταιρείες αυτών.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθμ. 1, 2, 3, 4

 

 

9ΟΩ57ΛΞ-ΨΨΡ (PDF)

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για τη ΣΜΕ 01/2023  (έργο ICARIA)