Υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, μετά και την έγκρισή της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» 

Στην έγκριση του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο» προέβη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», προκειμένου να ακολουθήσει η υπογραφή της ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον ανάδοχο και να ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο», αποτελεί υποέργο της ομότιτλης Πράξης, συνολικού προϋπολογισμού ,49 ευρώ.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η Πράξη έχει ενταχθεί  στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»,   του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Πράξη ολοκληρωμένη περιλαμβάνει:

Α. Μελέτη επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη λήψη των αδειοδοτήσεων καθώς και τα τεύχη και τα σχέδια για τη δημοπράτηση του έργου. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις λαμβάνουν υπ΄ όψιν την αρχιτεκτονική του κτιρίου, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι πρόκειται για διατηρητέο μνημείο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ως εκ τούτου οι προτεινόμενες επεμβάσεις στοχεύουν στην βελτίωση της υφιστάμενης ενεργειακής απόδοσης, με μηδενική τροποποίηση στην αρχιτεκτονική του.

Β. Έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Κλεόβουλος του πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο»: Με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, οι επεμβάσεις που προτείνεται να γίνουν, προκειμένου το κτίριο να καταταγεί από την κατηγορία Δ στην Β, είναι:

  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων με νέα ξύλινα κουφώματα του αυτού σχεδίου με χαμηλότερο συντελεστή θερμοπερατότητας (U-Value).
  • Εγκατάσταση θερμομόνωσης στο δώμα του κτιρίου.
  • Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων συμβατικής τεχνολογίας με φωτιστικά σώματα τύπου LED.

Γ. Υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης. Μετά το πέρας του έργου, θα διενεργηθεί ενεργειακή επιθεώρηση, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία Β.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δικαιούχος του έργου  είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.