Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της ΠΕ Κυκλάδων» Εκτιμώμενης αξίας:   6.425.312,81 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και η μείωση των ατυχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν: α) στην αποτελεσματικότερη μετάδοση μηνυμάτων προς τους οδηγούς, που σχετίζονται με προειδοποίηση για κινδύνους σε διάφορα τμήματα του δικτύου, την οργάνωση των κυκλοφοριακών ρευμάτων, τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού, την επιλογή κατεύθυνσης κ.λπ. και β) στη σαφέστερη ρύθμιση – οργάνωση της κυκλοφορίας, ώστε να τηρείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195667 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180769, στο πλαίσιο της Δράσης 16631 με τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU