Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Ν. ΡΟΔΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας:   ,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Σκοπός του έργου είναι η μεγιστοποίηση της οδικής ασφάλειας και η επίτευξη άνετης κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες σε μεγάλο μέρος του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Ρόδου, μέσω της εγκατάστασης οδοφωτισμού σε οδούς που παρουσιάζουν αυξημένους φόρτους αλλά και της αντικατάστασης φθαρμένων ή και επικίνδυνων ιστών. Προβλέπεται κατασκευή νέων τμημάτων οδοφωτισμού, βελτίωση υφιστάμενων σε τμήματα στα οποία υπάρχουν φθαρμένοι τσιμεντοϊστοί και κατασκευή πεζοδρομίων στους Πεύκους.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195616 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη () του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_(pdf)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180769, στο πλαίσιο της Δράσης 16631 με τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU