Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ (Ε.Ο. 95), ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΟ ΕΩΣ ΛΙΝΔΟ»
Εκτιμώμενης αξίας:   ,19 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το έργο αφορά τη βελτίωση του οδοστρώματος, των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού σε τμήμα της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου μήκους περί των 5,37 χλμ. σε ότι αφορά τον κεντρικό άξονα και μήκους 796,36 μ σε ότι αφορά την ανάπτυξη παράπλευρων και κάθετων οδών εξυπηρέτησης παρόδιων ιδιοκτησιών και τη βελτίωση της συμβολής του κεντρικού άξονα με τις υφιστάμενες δευτερεύουσες οδούς. Κατά μήκος του έργου προβλέπεται η κατασκευή δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων, ενός στη βόρεια είσοδο της Καλάθου και ενός στη διασταύρωση προς Πυλώνα, η ανάπτυξη συστήματος δίδυμων μικρών κόμβων στην περιοχή της ΄΄ΚΡΑΝΑΣ’’ στον οικισμό της Λίνδου καθώς και νέο τεχνικό γεφύρωσης του Ρέματος ‘’ΒΛΥΧΟΣ’’ μήκους περί των 22,00 μέτρων.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195628 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη () του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180769, στο πλαίσιο της Δράσης 16631 με τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU