« Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος Σμαλού Λέρου, Π.Ν.ΑΙ ‘ΔΥΑΣ Ο.Ε’» .

«Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος δυναμικότητας 200 τόνων/ημέρα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύς 122,80 kw, στη θέση Σμαλού της νήσου Λέρου, Π.Ν. Αιγαίου του φορέα ‘ΔΥΑΣ Ο.Ε’» (ΠΕΤ 2209836028).ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑNAK_ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΜΑΛΟΥ ΛΕΡΟΥ ΔΥΑΣ ΟΕ