ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ερμούπολη : 15-11-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Α.Π. : 151032/248
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Σ.Καράγιωργα 22
Ταχ. Κώδικας : 84100 – Σύρος
Πληροφορίες: Δούβας Θ.
Τηλ.: 22810-98838
e-mail: @

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56193/14-11-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ,Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού , στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου , η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας καλείται για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης και να γνωμοδοτήσει αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά: « Λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας «ROYAL MYCONIAN » κατηγορία 5 αστέρων ( 5*) δυναμικότητας 299 κλινών ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ Α.Ε » σε γήπεδο εμβαδού ,32 τ.μ στη θέση « Παραλία Ελιάς » Άνω Μεράς του Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου νομού Κυκλάδων » ( ΠΕΤ 1906118326 ), σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για μεταβίβαση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της αρμοδιότητας «Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων».
Το υπό μελέτη ξενοδοχειακό συγκρότημα λειτουργεί σε γήπεδο συνολικής έκτασης ,32 m2, στην εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισμών περιοχή νότια του οικισμού Άνω Μεράς και νοτιοανατολικά του οικισμού της Χώρας Μυκόνου στη θέση Ελιά της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Άνω Μεράς Δήμου Μυκόνου.
Σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-2-2022(ΦΕΚ 841/Β΄/2022), το υπό μελέτη έργο υπάγεται στην Υποκατηγορία Α2 στην 6η Ομάδα: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής με α/α 2 : Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών.
Λόγω της κατηγοριοποίησης του έργου στην υποκατηγορία Α2, η κατάλληλη υπηρεσία για έγκριση της παρούσας μελέτης και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ,Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ν.Αιγαίου.
Κάθε ενδιαφερόμενος χρειάζεται να αναρτήσει τις απόψεις του με το έντυπο Δ 11 στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην ιστοσελίδα στην Μ.Π.Ε με τίτλο «ΥΦΙΣΤ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΝ. 299 ΚΛΙΝΩΝ « ROYAL MYCONIAN» με περιβαλλοντική ταυτότητα 1906118326» ,στο πεδίο: Έργα Δραστηριότητες/ΑΕΠΟ για Έργα ,Δραστηριότητες Α2 / Διαβούλευση – Γνωμοδοτήσεις ή εγγράφως με το έντυπο Δ11 που βρίσκεται στο περιβαλλοντικό μητρώο. Για διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή στο Η.Π.Μ επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση @ και στα τηλέφωνα 2106417806 και 2106417714.
Η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η ημερομηνία εκπλήρωσης των συνθηκών δημοσιοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014), δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο. Η ανάρτηση των γνωμοδοτήσεων στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.) ή η αποστολή τους στην Επιτροπή Περιβάλλοντος γίνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από την δημοσιοποίηση της ΜΠΕ .Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014)και του ΦΕΚ 92/Α΄/2020 Ν.4685 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας , δημοσιεύεται στην ημερήσια Περιφερειακή Εφημερίδα Νομού Κυκλάδων «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ » και αναρτάται : α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος (Σ.Καράγιωργα 22 – Ερμούπολη) και β) στην τηρούμενη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιστοσελίδα /Ενημέρωση/ Επιτροπές / Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος
Αντιπεριφερειάρχης

Ευστρατίου Χρήστος