Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 602/08-04-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ.Α.Ε.» που βρίσκεται στην περιοχή Κατάφια Πάγος Σύρου