Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1983/07-10-2022 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΧΑΡΙΤΟΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» που βρίσκεται στον Πύργο στην Τήνο